ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Evangelie en Wederkomst

Open / Sluit fotoboek


Evangelie en Wederkomst

 

 

 

 

De  wederkomst  van de Heer is is geen angstwekkend gebeuren maar bron van hoop en bemoediging

Zie vooral 'Hemelse Toekomst" voor meer beelden over het hoogtepunt van het evangelie: de komst van de Heer! Het beeld dat u daar ziet is geen fantasie, ook geen foto, maar een  ver beelding die onmisbaar is voor het geloof. Wij moderne mensen hebben te weinig verbeelding

Verrassend en hartverwarmend!

Sommige mensen worden erg angstig als ze aan de wederkomst van Jezus denken.Hij komrt toch ook om te oordelen de levenden en de doden? Ja dat zeggen zij en dat is waar.

Voor hen die geloven mogen is die dag hartverwarmend De Heer al tot hen zeggenLIk waseen vreemdeling, maar jullie hebben me opgenomen.

Ik was hongerig en jullie hebbenmij te eten gegeven

Ik lag in het ziekenhuis, maar jullie hebben mij bezocht

Wij zullen dan zeggen: Wanneer hebben wij dit dan gedaan?

Jezus zal dan zeggen "Alles wat jullie gedaan hebben aan mijn onaanzienlijkste broeders hebben jullie mij gedaan"

=================================

Wat is geloven eigenlijk? Het is niet rationeel, zelfs niet traditioneel, maar relationeel

Zie bestand 'Geloven als relatie'

Wat betekent het woord ‘het evangelie’?  Antwoord: goede boodschap. En de goede boodschap is niet wat wij doen voor God, maar wat God heeft gedaan voor ons.In strikte zin is eú-angélion, altijd een goede boodschap.Het evelie is géén aansporing of dreigement, een bericht dat je nerveus  en anngstig maakt. maar een blijde tijding. Overweldigend verrassend. Het is een goed bericht, nieuws dat je intens vrolijk stemt. “Iets dat in geen mensenhart ooit is opgeklommen” ,nieuws dat de harten van mensen sneller  doet kloppen..En een evangelist is geen kerkelijke maatschalppelijke werker, maar een vreugdebode.Wilt u eens met zo’n vreugdebode kennnismaken? Simon Streuper is zijn naam.Hij is oook nog een begaafd kunstenaar.Volg eens een digitale excursie langs zijn schildereijen:die de lof van de Schepper vertellen: www.sstreuper.nl

 

Keizercultus

 

Bij het woord evangelie kunnen we ook   denken aan de keizercultus waarin het woord evangelie vaak gebruikt werd.Omdat de keizer als goddelijk redder en heerser erkend wrd, kregen allerlei gebeurtenissen in zijn leven het karakter van heilsfeiten. Die feiten werden als verblijdende gebeurtenissen verkondigd. Die werden evangeliën genooemd.Het bericht van zijn geboorte: evangelie.Zijn troonsbestijging was uiteraard een evangelie.De aangezegde komst van de kezier in een bepaalde stad:evangelie. Door zijn geboorte, zijn troonsbestijging en zijn komst zou een nieuwe tijd aanbreken.Men beleefde dat in het Romeinse rijk als een buitengewoon vrolijk bericht. Evangeliseren betekent dan dat  bericht overal gaan vertellen. Hij komt! Hij komt!

 

Verkkondiging Gods Rijk

 

Zo is dit Griekse woord ‘evangelie’ in de Bijbel terecht gekomen.Het evangelie wordt heel nauw met het Koninkrijk van God verbonden.Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken en hij zei:De tijd is vervuld  want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie (Marc.1:15).

 

Mededewerkers gevraagd

 

Dit rijk kan niet zonder onderdanen. De Konining schakelt ons in. Hij roept ons op tot een vreugdevolle dienstplicht. Kijk ook eens bij

Evangelien overzicht.!

=====================================  

Hoogtepunt van blijde of goede  boodschap

Op  Allerzielendag gaat de aandacht uit naar het hiernamaals, maar centrum van de christelijke toekomstverwachting is de paroesie

Het hoogtepunt van het evangelie is de Paroesie  Wat is de paroesie?

 

Paroesie/ Wederkomst 

 

De alles en allen overweldigende gebeurtenis in de toekomst is de parousie van Jezus. Parousia is het Griekse woord voor komst, aankomst, van een koning of keizer. In het Latijn spreken we de advent. Christenen onderscheiden tussen de eerste advent van God in hert kind van Betlehem en zijn tweede advent aan het einde der tijden. Welnu bij die tweede advent spreken wij  meestal van wederkomst of terugkeer. Het woord parousia werd in de hele Oosterse wereld tot in de tweede eeuw gebruikt als staande uitdrukking voor de aankomst of het bezoek van een koning of keizer ergens in zijn rijk. Na een dergelijk hoog bezoek brak er meestal een nieuwe periode aan voor die regio. Het ouderwetse woord wordt nog vaak gebruikt.Een blijde boodschap werd in Israel altijd aangekondigd met een bazauin!

 

Gez. 300

 

Eens,als de bazuinen klinken;

Uit de hoogte, links en rechts

Duizend stemmen ons omringen

Ja en amen wordt gezegd

Rest er niets meer dan te zingen –

Heer, dan is uw pleit beslecht.

 

Als de graven open breken

En de mensenstroom vangt aan

Om de loftrompet te steken

En uw hofstad in te gaan:

Heer laat ons dan niet ontbreken

Want de traagheid grijpt ons aan.

 

Van die dag kan niemand weten

Maar het woord drijft aan tot spoed

Zouden wij niet haastig eten

Gaandeweg Hem tegemoet:

Jezus Christus, gistren, heden,

Komt voor eens en komt voor  goed!

  

 

Het  oorsponkelijke woord vinden we terug in Hand.1:11 ’Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.(NBV) Wij zijn in blijde verwachting

 Hij komt Hij komt er aan!

|#5
Als de keizer van Rome in een stad zou komen.Klonk overal HIj KOMT HIJ KOMT!! Dat was nog eens evangelie. Als Jezus terugkomt klinkt het opnieuw Hij komt Nu zal er eindelijk recht geschieden.Wij mensen zijn op weg naar de grote dag van zijn komst. Op die dag vindt de glorieuze intocht plaats van de Messias. De eerste gemeente leefde intens uit die komstverwachting. Zij riepen het elkaar ook toe als een begroeting: Maranatha (Jezus komt er aan). De kerk heeft dit ook enthousiast beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Credo):

 

Ik geloof in Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van de almachtige Vader, vanwaar Hij kómen zal.Dit komen gebeurt niet stilletjes. Het is een alles overweldigend komen.

Evangelie toevoeging Niets dat geschapen is blijft voor Hem verborborgen:alles is  onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem voor wie wij rekenschap moeten afleggen (Hebr. 4:13) 

De Heilige zal ons straks op het matje roepen.”Kom jij eens even hier”.We moeten verantwoording van ons leven afleggen.Moet je daar niet vreselijk bang van worden?En bovendien:Hij weet toch alles al?De Christus komt er aan!Hij komt om over alle mensen, doden en levenden, recht te spreken mte oordelen! : Het is een publiek eerherstel voor Hem.Iedereen zal Hem gelijk moeten geven.

 

Opluchting

 

De uitspraak van het eindoordeel zal voor ons toch een grote opluchting zijn: vrijgesproken. Tenminste als we – om met de oud-directeur Plesman van de KLM te spreken – het lijntje naar Boven hebben vastgehouden.

Dan zal klip en klaar duidelijk worden hoeveel God van ons houdt en met grote verbazing zullenwij de handen in elkaar slaan en constateren hoeveel goeds Hij in ons leven dopr zijn Geest heeft bewerkt.(Matt.25:44)We hebben een gerweldige Advocaat. (zie Getsemane/Voor bede).

 

In Israël werd bij hoogstbelangrijke gebeurrtenissen op de bazuin, de Sjofar geblazen. Bijbel zegt als Jezus zal komen zal dit gebeuren aangekondigd worden met bazuingeschal.  Hij zal komen om te oordelen. Daar kan voor de moderne mens die religie soft en harmonieus vindt, iets afschrikwekkends inzitten. Maar de Rechter is ook de Redder. Met zijn komst zullen alle graven geopend worden. Vergeten plaatsen, vergane plaatsen zullen dan met recht Bijbelse plaatsen worden.

 

 Met welk lichaam staan  de doden op? 

 Miljoenen mensen zullen straks de graven achter zich laten. U denkt misschien; “U hebt wel geschreven over het lege graf van Jezus. Daarbij hebt u ook het een en ander gezegd over het lichaam waarmee Jezus is opgestaan. Hij was dezelfde, maar toch anders. Hij werd herkend als de Gekruisigde en toch was Hij niet meer gebonden door tijd of plaats. Maar hoe zullen wij er straks uitzien?”Lege graven zijn immers de Bijbelse plaatsen van de toekomstWanneer raken zij leeg? Dat zal gebeuren bij de terugkeer van de Heer. Maar zo ver denken de meeste mensen niet. Hun aandacht is beperkt tot de hemel. Hoe ziet de hemel er uit? Zullen we elkaar terugzien? Dat zijn hete vragen in deze ik-gerichte tijd. De hemel is echter een wachtkamer. De hemel is voorlopig. Maar het grote komende Rijk van Christus is een áárds rijk. Daar zullen we lichamelijk feest vieren met de lchamelijk verrezen Heer.Op de grafkelder van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft  lezen we:”Hier verwacht Willem de Eerste, Vader des Vaderlands de opstanding”. Van de stoffelijke resten van zijn lichaam zal weinig meer over zijn. Dat geldt natuurlijk ook van de miljoenen mensen die in de vele oorlogen gesneuveld zijn. Maar God hoeft niet aan te sluiten bij iets  dat nog van het lichaam is overgebleven  

Geestelijk lichaam. 

 

Paulus spreekt in 1 Kor. 15: 53  over een onvergankelijk lichaam dat we zullen krijgen. Hij vertelt niet hoe dit nieuwe lichaam er zal uitzien. Hij stelt alleen maar het karakteristieke van ons huidige lichaam en ons toekomstige lichaam tegenover elkaar. Het is hetzelfde lichaam, mijn lichaam en toch anders. Mijn lichaam is vergankelijk en sterfelijk. Maar dit vergankelijke zal bekleed worden met onvergankelijkheid en dit sterfelijk met onsterfelijkheid. (1 Kot. 15:54)Paulus drukt het verschil zo uit: Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. 

Onvoorstelbaar 

 

De moderne mens kan  alleen datgene geloven wat hij zich kan voorstellen. Ook de opstanding van Jezus kan hij zich niet voorstellen. Maar Jezus’ verrijzenis brak een nieuw soort leven open. Een nieuwe dimensie. Het was geen losse gebeurtenis. Hij was de Eerste uit een onafzienbare rij doden. Daarom wordt Hij ook genoemd de ‘Eerstgeborene van de doden’ (Openb. 1:5)Wat er met Hem gebeurd is, zal er ook met ons gebeuren. We krijgen een verheerlijkt lichaam, een geestelijk lichaam, een vernieuwd lichaam, dat onvergankelijk en onsterfelijk is.Dan blijven alleen maar lege graven achter.