ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schat in akker

Open / Sluit fotoboek


Schat in akker

Schat in de akker  Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen (Matt.13:44-48) 

Kostbare  schatten stopte men inIsraël in de grond of verborg men in een grot.In 2009 heeft men in Judea, vlak bij Jerzualem een ongelooflijk grote geldschat gevonden van Simon Bar Kochba.Hij was een bekende joodse verzetsstrijder tegen de Romeinse bezettende macht in Israël.Vele joden dachten dat hij de Messias was. De verborgen schat bevatte honderden Joodse munten.Toen de Romeinen naderden hadden ze die munten goed verstopt. De munten zijn  gevonden, maar de eigenaars zijn gesneuveld.Ik laat u een klein gedeelte van die schat zien. 

Grot waarin de munten zijn gevonden

|#3

 

Beeldverhaal 

 

In gevaar van oorlog verstopte men meestal een schat in de grond.Jezus wist hier natuurlijk van en vertelde het beeldverhaal van de schat in de akker.Het is een verhaal met een boodschap en een oproep.Het is geen allegorie noch een historisch verhaal. Het gaat in een gelijkenis altijd om een bepaald aspect, een bepaalde boodschap.Dat de man over wie Jezus spreekt,niet verteld heeft dat er een schat in de akker verborgen ligt van de eigenaar, speelt geen enkele rol in deze gelijkenis. Trouwens de recchten van de vinder waren onder Herodes Antipas in Galilea heel ruim.In Judea lag dat anders.Afgezien daarvan:of die man goed of verkeerd handelde is niet terzake. Het gaat er om dat de man alles prijs gaf om die schat te bezitten.Dat heeft Paulus ook gedaan.Alle voorrechten die hij bezat beschouwde hij als stront(drek), - ja dat is het Griekse woord- om de schat van het Godsrijk in Jezus te bezitten.    Het accent ligt hierop dat de man alles in  het werk stelt om de akker met de schat te kopen.En dat hij heel enthousiast is. 

Wat is die akker?  

 

Die akker is het territorium van ons leven. Het is de plek waar we leven. Soms stoot de ploeg van ons bestaan op harde  brokken rotsgrond. Gebeurtenissen die ons verschrikken. Teleurstellingen en tegenslagen.Wat blijkt echter? Dat midden in die akker vn ons leven die wij bewerken, een schat verborgen is. Die schat ontdekten we bij verrassing toen we in aanraking kwamen met de harde kanten van het leven.

Rijk uit de hemel

 

 Die schat is het ‘rijk van de hemel’ of zoals  het meestal letterlijk en goed vertaald wordt ’het Koninkrijk der hemelen’.Jezus bedoelt niet het rijk in de hemel, maar het rijk uit de hemel. Het is géén rijk dat afkomstig is van deze aarde.De naam die de Joden gebruikten was het Koninkrijk der hemelen.Bij jHWH hebt u misschien gelezen dat de Joden de naam van God(JHWH) nooit gebruikten. Daar was hij te heililg vor.Zij zeiden altijd ‘Koninkrijkder hemelen’. Dat is meervoud en die naam zal Jezus ook overgenomen hebben. Dat was ook het centrale thema van zin prediking..Ook Matteüs gebruikt die naam in zijn evangelie beschrijving.Lukas en Marcus gebruiken de naam Koninkrijk Gods.Waarom gebruiken ze niet dezelfde naam? Ik denk dat zij bang waren bij de niet-joodse bevolking (en ook bij ons)de suggestie te wekken dat dit rijk niet op aarde te vinden is, maar uitsluitend in de hemel. Nee, geen sprake van ,want de schat lag in de aarde. In uw territorium, in jouw leefwereld dáár ligt een schat.Je kunt hem zo maar ineens vinden. 

Verborgen 

 

Het eerste wat Jezus van dit rijk zegt is dat het een verborgen schat is.Het is niet op straat te vinden.Je komt het niet overal zo maar tegen. Je moet het ontdekken.Net zoals die man uit het beeldverhaal van Jezus die schat ontdekte.

Gevonden schat maakt actief 

 

Maar Gods genade wordt ons niet toegeworpen.Als de man de schat ontdekt heeft, gaat hij aan het werk. Hij moet     alles wat hij heeft verkopen, om de akker te knnen kopen.Hij moet de scat uitgraven. Hij moet de schat opnieuw verbergen. Het is geen prijs uit de Postcodeloterij, die gratis thuis gebracht wordt.Dat is het tweede wat Jezus ons op het hart wil binden.Om die schat te bezitten, moet je er wel wat voor doen. Je krijgt Overvloed alleen door overgave! 

Schat in de akker(2)

De pachtboer uit de gelijkenis van Jezus deed alles wat de rijke jongeling niet wilde doen. Namelijk alles verkopen wat hij  bezat om die schat van de hemel te bezitten. De man uit de gelijkenis  van Jezus stond voor een moeilijke beslissting toen hij de schat in de akker bij het ploegen had aangeroffen.Hij kon gewoon doorlopen of hij kon alles op alles zetten om die schat te kunnen  bezitten.Hij stond  voor een diepingrippende keus.Of het een of het ander. Hij moest een existentiële beslissing nemen. De ‘rijke jongeling wilde ook graag die schat bezitten.Hij vroeg:” Meester wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?”Hij wilde graag die schat ontvangen, maar hij wilde er niets voor doen.Hij moest er te veel voor prijsgeven en loslaten. (Matt.19:16)’Het antwoord van Jezus was :’Als je volmaakt wil zijn, ga naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef het de armen en je zult een schat in de hemel bezitten’\

Beneden hun stand

Veel christenen leven beneden hun stand.Maar als ze die schat gevonden heb ben, krijgen ze een ander hart en andere ogen. Als Christus levensgroot bij hen binnenkomt ontstaat er een diepe blijdschap in hun hart. Dan is er niets in hun le ven belangrijker. Ze hebben de schat gevoden.De Koning uit het rijk van de hemel in hoogst eigen persoon.